Belangrijk

Identificatieplicht
Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Het is belangrijk om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Verdere informatie over de identificatieplicht kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Privacybeleid
Multi Logopedie gebruikt patiëntengegevens, na uw akkoord, alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Deze patiëntengegevens worden niet gedeeld met derden en worden niet langer bewaard dan nodig is. Multi Logopedie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar het privacyreglement van de praktijk.

Klachtenregeling
Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over de logopedische zorg. De eerste stap is dan om een gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing, maar het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Indien u er samen met uw zorgverlener niet uit komt dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Multi Logopedie volgt deze klachtenregeling. In de wachtkamer kunt u informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen. U kunt deze ook hier downloaden.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt extra zorg met zich mee. Hiervoor werd door de overheid de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Sinds 2013 zijn hulpverleners, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF heeft een meldcode opgesteld waar Multi Logopedie naar handelt. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close